Pojištění storno pobytu

Hotel Helios pro Vás připravil možnost využití pojištění storno pobytu pro případ nenastoupení na pobyt z vážných důvodů jako je např. nemoc, ztráta zaměstnání,..
Pojistná částka (pojistné)činí 20 Kč na osobu a den pobytu. Spoluúčast pojištěné osoby (host) je ve výši 20%.
Pojištění storno pobytu prosím objednejte nejpozději do 3 kalendářních dnů od objednání pobytu. Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy Vám bude zasláno po uhrazení faktury.VŠEOBECNÉ SMLUVNÍPODMÍNKY PRO PŘÍPLATEK NA STORNO POBYTU (PODMÍNKY DOHODY O PODMÍNĚNÉM PROMINUTÍ STORNO POPLATKU/TJ. SMLUVNÍ POKUTY) (dále jen jako „VSP“)

 1. Společnost Hotel Helios s.r.o., IČ 27742 776, se sídlem Brno, Merhautova 1024/155, PSČ: 613 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55958, je poskytovatelem ubytovacích služeb zájemcům/ubytovaným, popř. dalším osobám, jež se mají ubytování účastnit, a to v objektu Hotel Helios v obci Lipová-lázně 25 (dále jen také „ubytovatel“).                            
 1. Ubytovaným je osoba, jíž bude společností Hotel Hotel, s.r.o., tj. ubytovatelem, na základě smlouvy o ubytování poskytnuto přechodně ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném (dále jen „ubytovaný“).
 1. Ubytovaný je v případě zájmu oprávněn s ubytovatelem uzavřít dohodu o podmíněném prominutí storno poplatků, která je s ubytovatelem uzavřena uhrazením příplatku na storno pobytuubytovateli ve výši 20,- Kč na osobu a den. Minimální výše příplatku však činí 100,- Kč (dále jen „příplatek“). Ubytovaný je povinen uhradit příplatek v níže uvedených lhůtách.
 1. V případě, že je smlouva o poskytování ubytovacích služeb uzavřena ve lhůtě
 1. více než 14 kalendářních dnů před sjednaným nástupem na ubytování, lze uhradit příplatek až do 3 kalendářních dnů od potvrzení objednávky;
 2. méně než 14 kalendářních dnů před sjednaným nástupem na ubytování, je nutno uhradit příplatek v den potvrzení objednávky.
 1. Ubytovatel za předpokladu, že ubytovaným bude uhrazen výše uvedený příplatek a současně ubytovaný doloží, reps. prokáže, jak je uvedeno níže, že nastala některá z níže uvedených událostí/situací, promíjí ubytovanému stornopoplatek (smluvní pokutu), na niž mu  souladu se stornopodmínkami vznikl nárok, avšak vždy ponížený o 20 % z celkové ceny ubytovacích služeb, tj. že ubytovaný je vždy povinen uhradit storno poplatek v minimální výši rovnající se 20 % z celkové ceny ubytovacích služeb. Nárok odpovídající storno poplatku ve výši rovnající se 20 % z celkové ceny ubytovacích služebje ubytovatel oprávněn jednostranně započíst na případný nárok na vrácení ceny ubytovacích služeb.
 1. Ubytovatel storno poplatek, resp. jeho část, promine pouze za předpokladu, že ubytovanému nastane některá z níže uvedených situací/událostí, a to:
 1. vážné akutní onemocnění či úraz vyžadující hospitalizaci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře, jež nastaly ubytovanému, nebo osobě, jež měla na pobyt nastoupit, nebonejbližšímu příbuznému, který se neměl účastnit téže cesty, pokud však lze doložit, že přítomnost ubytovaného, nebo osoby, jež měla na pobyt nastoupit, je ve dnech plánovaného pobytu prokazatelně nezbytná z důvodu péče ubytovaného nebo osoby, jež měla na pobyt nastoupit, o tuto osobu;
 2. úmrtí osob uvedených pod písmenem a) tohoto odstavce, nebo nejbližších příbuzných rodinného příslušníka ubytovaného nebo osoby, jež měla na pobyt nastoupit;
 3. zdravotní komplikace vyžadující hospitalizaci v důsledku těhotenství do dvou měsíců před očekávaným porodem, jež nastaly ubytovanému, či osobě, jež měla na pobyt nastoupit;
 4. nezaviněná a neočekávatelná ztráta zaměstnání v důsledku organizačních změn či zrušení zaměstnavatele, k níž dojde po uhrazení ceny ubytovacích služeb, jež nastala ubytovanému, či osobě, jež měla na pobyt nastoupit;
 5. rozvodové řízení, které bylo zahájeno po zaplacení příplatku a jehož účastníky jsou osoby, které se měly účastnit téhož pobytu;
 6. konání opravné zkoušky, pokud k neúspěšnému vykonání zkoušky došlo po uhrazení příplatku a pokud termín opravné zkoušky je pevně stanoven bez možnosti ubytovaného či osoby, jež se měla téhož pobytu účastnit, tento termín změnit;
 7. rozsáhlé poškození bydliště ubytovaného či osoby, jež se měla téhož pobytu účastnit, vzniklé těsně před nástupem na pobyt následkem požáru, povodně či trestného činu třetí osoby apod., pokud lze doložit, že přítomnost ubytovaného či osoby, jež se měla téhož pobytu účastnit, je ve dnech plánovaného pobytu prokazatelně nezbytná z důvodu zabránění šíření vzniklé škody;

     a tato událost bude současně ubytovaným doložena některou z níže uvedených listin, a to

 1. v případě zrušení ubytování z důvodů uvedených v odst. 6 písm. a) až c) těchto VSP, je ubytovaný povinen ubytovateli předat veškerou lékařskou či jinou dokumentaci potřebnou pro ověření tvrzených skutečností, zejména pak lékařskou zprávu, rozhodnutí ošetřujícího lékaře o nutnosti zůstat na lůžku atd.;
 2. v případě zrušení ubytování z důvodů uvedených v odst. 6 písm. d) těchto VSP, je ubytovaný povinen ubytovateli předat veškerou pracovněprávní dokumentaci potřebnou pro ověření tvrzených skutečností, tj. kopii výpovědi;
 3. v případě zrušení ubytování z důvodů uvedených v odst. 6 písm. e) těchto VSP, je ubytovaný povinen ubytovateli předat kopii návrhu na zahájení řízení o rozvod manželství spolu s vyrozuměním soudu o zahájení řízení.
 4. v případě zrušení ubytování z důvodů uvedených v odst. 6 písm. f) těchto VSP, je ubytovaný povinen ubytovateli předat potvrzení ze studijního oddělení příslušné vzdělávací instituce o nutnosti opakovat zkoušku s vyjádřením, že datum konání opravné zkoušky je pevně dáno a není možné jej vůlí ubytovaného, či osoby, jež se měla pobytu zúčastnit, a zároveň,které se opravná zkouška týká, a to za ověření tvrzených skutečností;
 5. v případě zrušení ubytování z důvodů uvedených v odst. 6 písm. g) těchto VSP, je ubytovaný povinen ubytovateli předat veškerou dokumentaci věrohodně osvědčující poškození bydliště ubytovaného či osoby, jež se měla téhož pobytu účastnit (tj. formou potvrzení příslušného orgánu o vzniku značné škody, policejní protokol atd.).

Jestliže se shora uvedených důvodů dojde ke zrušení pobytu pouze u jednoho či více účastníků, jež se měli téhož pobytu účastnit s tím, že ostatní účastníci na pobyt nastoupí, je promíjena jen částka odpovídající storno poplatku u nezúčastněných osob. Pakliže byla cena ubytovacích služeb hrazena společně, je nezúčastněným účastníkům promíjena pouze alikvotní část.

 1. Ubytovatel není však povinen storno poplatek prominout za předpokladu, že ke zrušení pobytu dojde z důvodu:
 1. chronického onemocnění ubytovaného, či osoby, jež se měla pobytu účastnit;
 2. akutního onemocnění či úrazuubytovaného, či osoby, jež se měla pobytu účastnit, které existovaly v okamžiku úhrady příplatku, pokud probíhala léčba či vyšetření nutná pro stanovení diagnózy nebo způsobu léčení;
 3. následku úrazu, ke kterému došlo před uhrazením příplatku, i když tyto následky nebyly dosud léčeny;
 4. plánovaných operačních zákroků a vyšetření;
 5. změny zdravotního stavu, která nastala v důsledku psychické poruchy včetně deprese;
 6. nemůže-li ubytovaný, či osoba, jež se měla pobytu účastnit, čerpat dovolenou.
   
 1. Ubytovaný je vznik události/situace ubytovateli, na základě níž může k prominutí storno poplatku dojít, povinen oznámit neprodleně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o předmětných důvodech dozvědět mohl a měl.
 1. Ubytovatel je povinen ubytovaného vyrozumět o tom, zda ubytovaným předložená dokumentace je postačující k prokázání vzniku události a tedy naplnění podmínky pro prominutí storno poplatku, resp. jeho části, do 7 pracovních dnů ode dne oznámení o zrušení pobytu ze strany ubytovaného a doložené dokumentace k tvrzenému důvodu zrušení pobytu.
 1. Pakliže ubytovatele v uvedené lhůtě uzná důvod pro prominutí storno poplatku současně je tímto povinen a tímto také promíjí storno poplatek (smluvní pokutu), na niž mu v souladu se storno podmínkami vznikl nárok, avšak vždy ponížený o 20 % z celkové ceny ubytovacích služeb, tj. že ubytovaný je vždy povinen uhradit storno poplatek v minimální výši rovnající se 20 % z celkové ceny ubytovacích služeb.
 1. V případě, že ubytovatel nárok na prominutí storno poplatku neuzná, tento nárok bez dalšího zaniká. Vyrozumění o neuznání na prominutí je povinen odůvodnit.

Pojištění storna | Ochrana osobních údajů | Regionální slevové karty | Ubytovací řád | Pro děti | Partneři | Kariéra | Informace na pokojích hotel Helios | Informace na pokojích hotel TOČ

Hotel Helios s.r.o. 2009-2021 všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign