Ubytovací řád resortu Helios

WELLNESS A KONGRES RESORT HELIOS

Ubytovací řád

 1. Hotel poskytne ubytování hostu, který se prokáže platným dokladem totožnosti.
 2. Hotel může v případech nutnosti nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 3. Není-li potvrzeno jinak, je každému hostu rezervován pokoj v den plánovaného příjezdu od15.00 do 19.00 hodin. Eventuální pozdní příjezd musí být předem ohlášen.
 4. V den odjezdu je host povinen pokoj uvolnit do 10.00 hod. 
 5. Požádá-li host během svého pobytu o prodloužení rezervace, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, v němž byl původně ubytován.
 6. Host má právo používat zařízení hotelového pokoje a služeb hotelu.
 7. Za škody, které způsobí na majetku hotelu, odpovídá podle platných předpisů. Škody, které způsobil, je host povinen neprodleně ohlásit ubytovateli a to i za předpokladu, že škodu způsobilo jeho dítě.
 8. Host může využívat hotelové parkoviště, s tím vědomím, že není hlídané a hotel neodpovídá za případné ztráty či škody způsobené na vozidle hosta.
 9. Za cenné předměty ponechané bez dozoru v pokoji hotel neodpovídá. Host může k uchování cenných předmětů a peněz použít hotelové trezory.
 10. V hotelových pokojích lze používat jen ty vlastní elektrospotřebiče, které slouží k osobní hygieně (holicí strojky, fény). Lze si dobít notebooky a mobilní telefony. Používat varné konvice, ponorné vařiče, vlastní přímotopy apod. je ve všech prostorách hotelu z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno!
 11. Host je povinen po každém odchodu z pokoje zkontrolovat, že jsou zhasnuta světla, vypnuty vodovodní uzávěry a uzamčeny dveře.
 12. Host může opustit hotelové prostory s hotelovou kartou od svého pokoje, karta je platná i do jiných prostor hotelu, dle typu. Při ztrátě hotelové karty účtuje hotel poplatek 300,-Kč.
 13. Host bere na vědomí, že na pokojích, balkónech i ve všech dalších prostorách hotelu, včetně restaurace, platí z bezpečnostních důvodů přísný zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně.  Při porušení zákazu kouření v prostorách hotelu si hotel vyhrazuje právo hostu bez nároku na vrácení peněz ukončit předčasně pobyt.
 14. Úklid na pokoji se provádí každý druhý den pobytu.
 15. V době od 22.00 do 6.30 platí v ubytovací části hotelu noční klid, host tomu musí  přizpůsobit svoje chování.
 16. V hotelových pokojích i ostatních společných prostorách není vhodné nechávat bez dozoru dospělé osoby děti  mladší  10 let.
 17. V prostorách hotelu i restaurace platí přísný zákaz přechovávání zbraní, střeliva, nebezpečných látek. Je zakázáno požívání omamných a psychotropních látek, jedů a léků, vyjma těch, které doporučil lékař.
 18. V restauraci hotelu není dovoleno konzumovat vlastní nápoje a poživatiny.
 19. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele provádět změny v ubytovacích prostorách (stěhování nábytku, polepování zdí, odnášení nábytku z pokoje, atd.)
 20. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu, v případě hrubého porušení řádu má vedení hotelu právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.
 21. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.
 22. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu/odjezdu, účet je splatný při předložení, není-li předem sjednáno jinak. Hotově nebo platební kartou.
 23. V případě, že host odmítne předložit osobní doklad, hotel mu není povinen poskytnout ubytování.
 24. Platba na fakturu je možná, je-li předem zaslána objednávka a zaplacena záloha. Hotel akceptuje platbu voucherem hotelem uznávané cestovní kanceláře nebo jiným uznávaným voucherem.
 25. Voucher je host povinen hotelu předložit při přihlášení.
 26. Z bezpečnostních důvodů a na ochranu hostů je v chodbách a dalších veřejných prostranstvích hotelu instalován kamerový systém. Nakládání s těmito záznamy se provádí dle příslušných právních předpisů na ochranu  osobnosti.
 27. Ubytováním v hotelu host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem.
 28. Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy hotelu.

  
Informace o nakládání s osobními údaji

 1. Hotel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady   (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
 2. Za účelem ubytování  jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů:
  Rezervace ubytování, check-in (údaje obsažené v registrační kartě klienta)
  jméno a příjmení, příp. titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní - e- mailové spojení, v případě cizinců navíc ještě údaje vyžadované ze zákona pro hlášení pobytu cizinců (státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza)
  Údaje o úhradě pobytu: číslo účtu, číslo platební karty
  Marketingové účely (zasílání novinek, akcí): telefonní a e-mailové spojenía to na
  základě informací získaných od hosta, nebo jiných zdrojů.
 3. Osobní údaje bude Hotel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo  prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvímzpracovatelů pověřených Hotelem na základě smluv o zpracování osobních údajů.
 4. Osobní údaje bude Hotel zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, tj. zejména pro ten účel,   abychom mohli plnit uzavřenou smlouvu a zákonné povinnosti. Pro potřeby archivace smluv (a případných nároků, které mohou vyplynout ze smlouvy i po jejím zániku) a s ohledem na zákonné požadavky uchováváme údaje maximálně 10 let po zániku smluvního vztahu.
 5. Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Hotelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
 6. Host má dále právo získat od Hotelu osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů Hotel poskytnul.  Hotel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
 7.  Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 8. Kontaktní údaje: Hotel Helios, Lipová-lázně 25, 790 61.

 

 

Vážení návštěvníci, milí hosté, přejeme Vám příjemně strávené chvíle při pobytu.

Wellness a kongres resortu Helios

Projekt - fotovoltaické elektrárny | Ochrana osobních údajů | Regionální slevové karty | Ubytovací řád | Pro děti | Restaurace Helios | Baby-sitting | Partneři | Informace na pokojích hotel Helios | Informace na pokojích hotel TOČ | Tipy na výlet

Hotel Helios s.r.o. 2009-2024 všechna práva vyhrazena | Změnit nastavení cookies

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign