Zásady zpracování osobních údajů resortu Helios

Vážení klienti,

Hotel Helios s.r.o. provozující Wellness a kongres resort Helios (hotel Helios, hotel TOČ, penzion Chiranka) se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí.
Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete.

Z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a především z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018, pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů.

Údaje, které o Vás shromažďujeme:

1. Rezervace ubytování, check-in (údaje obsažené v registrační kartě klienta):
- jméno a příjmení, příp. titul,
- datum narození,
- adresa trvalého pobytu,
- telefonní a e-mailové spojení,
- v případě cizinců navíc ještě údaje vyžadované ze zákona pro hlášení pobytu cizinců (státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza)

2. Údaje o úhradě pobytu:
 - číslo účtu
- číslo platební karty

3. Marketingové účely (zasílání novinek, akcí):
- telefonní a e-mailové spojení

Na základě čeho a za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme:

1. Z důvodu dokončení a správy Vaší rezervace a na jejím základě k plnění smlouvy o ubytování.
2.  Pro marketingové aktivity na základě Vašeho souhlasu. Tyto aktivity zahrnují především použití Vašich kontaktních údajů za účelem zasílání novinek o produktech a službách souvisejících s Vaší návštěvou v našem hotelu, s vytvořením rezervace z Vaší strany nebo se založením uživatelského účtu. Tuto marketingovou komunikaci můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat, tj. odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely, pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém newsletteru.
3. V některých případech Vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo SMS zprávy, v závislosti na kontaktních údajích, které jste nám poskytl/a. Tato další komunikace se může uskutečnit z následujících důvodů:
- Zpracování a odpovídání na všechny požadavky, které pocházejí od Vás týkajících se ubytování a rezervací.
- V případě, že nedokončíte svoji online rezervaci, je možné, že vám pošleme e-mail s připomenutím, že máte nedokončenou rezervaci. Věříme, že jde o užitečnou službu, protože díky ní můžete pokračovat v započaté rezervaci a nemusíte znovu vyplňovat své rezervační údaje.
- Pokud využijete naše služby, je možné, že vám zašleme dotazník nebo vás požádáme o ohodnocení vaší zkušenosti s naší společností.
- Je možné, že vám budeme muset poslat jiné administrativní zprávy, ke kterým patří upozornění týkající se bezpečnosti, přestože nemáte žádnou nadcházející rezervaci.

4. Osobní údaje také zpracováváme z důvodu zákonné povinnosti, kterou musíme splnit, zejména zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

5. Pro náš oprávněný zájem, a věříme, že také Váš zájem, zpracováváme osobní údaje také ve formě pořízení obrazových záznamů kamerovým systémem, který nám pomáhá chránit náš i Váš majetek, zejména k předcházení či řešení krádeží. Záznamy uchováváme pouze po nezbytně dlouho dobu a jen pro účel, který plní, a tedy jsou odstraňovány po 10 dnech od pořízení.

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme:       

1. Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel (rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby), a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto
subjektů, u nichž připadá v úvahu předání Vašich výše uvedených údajů.
2. V případě cizinců předáváme v souladu s naší zákonnou povinností cizinecké policii osobní údaje obsažené v přihlašovacím tiskopise.
3. Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných zemí.

Délka uchování Vašich osobních údajů:

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. zejména pro ten účel, abychom mohli plnit uzavřenou smlouvu a zákonné povinnosti. Pro potřeby archivace smluv (a případných nároků, které mohou vyplynout ze smlouvy i po jejím zániku) a s ohledem na zákonné požadavky uchováváme údaje maximálně 10 let po zániku smluvního vztahu. Pro účely plnění smlouvy a zákonných povinností můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu uchováváme po dobu, na kterou byl souhlas udělen, případně po dobu do odvolání souhlasu.

Vaše práva dle platné právní úpravy:

1. Právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme.
2. Právo na opravu Vašich osobních údajů.
3. Máte-li pocit, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů).
4. Právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou.
5. Máte právo odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.
6. Máte právo na výmaz osobních údajů, a to za předpokladu, že

- již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly zpracovávány,
- odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní důvod ke zpracování,
- vznesete námitku proti zpracování, pro které neexistují žádné převažující právní důvody zpracování,
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
- vymazání je nutné ke splnění právní povinnosti nebo
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti mladšímu 13 let.

7. Dále máte právo na omezení zpracování osobních údajů, a to

- pokud popíráte přesnost osobních údajů, na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů,
- pokud je zpracování protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití,
- pokud již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
- pokud vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
8. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje neposkytnout, případně odvoláte svůj souhlas či požádáte o výmaz, znamená to, že již nemůžeme Vaše osobní údaje zpracovávat, což může mít za následek, že nebudete moct využívat naše služby a my Vám je nebudeme moct poskytnout.
9. Také máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, což znamená právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, resp. právo na to, aby tyto údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
10. Zpracování Vašich dat neprobíhá formou automatizovaného zpracování osobních údajů či profilování.
11. Kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Pokud máte zájem o bližší informace k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, kontaktujte nás,
správce Vašich osobních údajů:

Hotel Helios s.r.o., IČ 27742776, se sídlem Křenová 299/26, Trnitá, 602 00 Brno,
a to na emailu info@heliosjeseniky.cz, nebo na adrese: Hotel Helios, Lipová-lázně 25, PSČ 790 61.

V Lipové-lázni dne 24.5.2018

Projekt - fotovoltaické elektrárny | Ochrana osobních údajů | Regionální slevové karty | Ubytovací řád | Pro děti | Restaurace Helios | Baby-sitting | Partneři | Informace na pokojích hotel Helios | Informace na pokojích hotel TOČ | Tipy na výlet

Hotel Helios s.r.o. 2009-2024 všechna práva vyhrazena | Změnit nastavení cookies

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign